Turistična agencija Outdoor Galaxy (v nadaljevanju OG) deluje v okviru podjetja Galaksija športa d.o.o., ki ima veljavni licenci GZS za opravljanje dejavnosti organizacije potovanj  (št. licence 1565), ter prodaje turističnih aranžmajev (št. licence 1566). Poslovalnica Outdoor Galaxy se nahaja v centru Bovca, na naslovu Kot 1.

Poleg organizacije in prodaje turističnih aranžmajev OG organizira in izvaja posamezne športne aktivnosti v dolini Soče, kot so: gorsko kolesarjenje, rafting, kanjoning, kajak, jamarstvo, plezanje, pohodništvo idr. ter tudi posreduje posamezne športne aktivnosti, kot so: zipline, jadralno padalstvo, ribolov, idr.

Osebna izkaznica podjetja

Polni naziv podjetja: GALAKSIJA ŠPORTA, turistična agencija, šport in trgovina, d.o.o.
Skrajšan naziv: Galaksija športa d.o.o.
Sedež: Kaninska vas 1, 5230 Bovec, Slovenija
Davčna številka: SI43469973
Matična številka: 6572014000
TRR / IBAN: SI56 6100 0001 7560 354 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
Zakoniti zastopnik: Žiga Dolinšek, Petra Repič
Registracija: Okrožno sodišče Nova Gorica
Ustanovitev: 17.03.2014

Splošni in posebni pogoji ter navodila za posamezno storitev / aktivnost

Rezervacija

 • Za rezervacijo aktivnosti stranka pošlje POVPRAŠEVANJE na naslov info@outdoor-galaxy.com ter preveri ali je želen TERMIN (dan in ura) za izbrano aktivnost prost. Povpraševanje naj vsebuje: izbrano aktivnost, želeni datum in ura udeležbe, število udeležencev ter starost udeležencev.
 • Ob potrditvi prostega termina je za PRIJAVO na aktivnost potrebno navesti podatke vseh udeležencev, ter plačati stroške REZERVACIJE.
 • Stroški rezervacije so enaki ceni udeležbe na aktivnosti za enega udeleženca.
 • Podatki udeleženca so naslednji: ime, priimek, naslov, telefonska številka, starost, višina, teža, št. noge.
 • Rezervacija je zavezujoča. Od nje lahko udeleženec aktivnosti odstopi le v skladu z določili o odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi udeležbe na aktivnosti je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja aktivnosti / storitve.

Odpoved rezervacije

Odpoved rezervacije s strani OG:

 • OG si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe aktivnosti v primeru, da je število udeležencev manjše od minimalnega.
 • OG si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe aktivnosti v primeru zelo slabega vremena ali drugih izrednih okoliščin.
 • V primeru odpovedi izvedbe aktivnosti s strani OG, OG povrne stranki stroške rezervacije.

Odpoved rezervacije s strani stranke:

Stranka ima pravico do odpovedi udeležbe na aktivnosti. V primeru, ko stranka odpove udeležbo na aktivnosti, ima OG pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi udeležbe na aktivnosti. Višina povračila stroškov odpovedi udeležbe na aktivnosti je odvisna od časa pred dnevom rezervirane aktivnosti / storitve:

 • Odpoved rezervacije posamezne aktivnosti je možna do 5 dni pred izletom. Kasnejših sprememb OG ne upošteva in jih zaračunava v celoti.
 • Če se stranka ne pojavi ali odpove udeležbo na aktivnosti na dan izvedbe rezervirane aktivnosti ali celo po njenem začetku, jo OG oziroma drug organizator aktivnosti bremeni za celotno vrednost aktivnosti.
 • Odpoved udeležbe na aktivnost mora stranka poslati na info@outdoor-galaxy.com. V kolikor stranka tega ne stori se šteje, da stranka udeležbe na aktivnost ni odpovedala in ni upravičena do povračila stroškov.
 • Po prejeti opremi za športno aktivnost, stranka ni upravičen do povračila stroškov.
 • V primeru krajšega izleta, ki je razlog slabe fizične pripravljenosti stranke, stranka ni upravičen do povračila stroškov.
 • Med aktivnostjo lahko stranka prekine aktivnost na svojo željo. V tem primeru ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.
 • V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani OG zaradi nepravilno opravljene storitve, stranka nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Varnost udeleženca

Od udeleženca / stranke na aktivnosti se pričakuje:

 • da se zaveda, da je aktivnost, katere se udeležuje, rizična športna dejavnost,
 • da je seznanjen z dejstvom, da se aktivnosti udeležuje na lastno odgovornost,
 • da je psiho-fizično zdrav/a,
 • da ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev,
 • da zna plavati (aktivnosti na vodi),
 • da bo predhodno obvestil/a vodnika o svojih zdravstvenih težavah (astma, alergije …) ,
 • da bo predhodno obvestil/a vodnika o starih poškodbah (zvin, zlom, …)
 • da bo na aktivnosti dosledno upošteval/a vodnikova navodila, ki se nanašajo na varnost in varovanje okolja,
 • da se zaveda, da je neupoštevanje navodil vodnika med aktivnostjo lahko izjemno nevarno zanj/o, ter celo skupino in lahko privede do resnih posledic ali nesreče,
 • da lahko vodnik po lastni oceni kadarkoli prekine aktivnost zaradi objektivnih in subjektivnih nevarnost ali drugih vzrokov, ki bi ogrožali varno izpeljavo aktivnosti ali povzročili uničujoče posledice za okolje in opremo.

Omejitve:

 • za vsako aktivnost je določeno minimalno število udeležencev,
 • otroci, višji od 140 cm, plavalci se lahko udeležijo vseh športnih aktivnosti na vodi,
 • nosečnicam odsvetujemo udeležbo na vseh športnih aktivnostih,
 • osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami odsvetujemo udeležbo na športnih aktivnostih,
 • OG si pridržuje pravico do dodatnih omejitev v primerih izrednih vremenskih razmer.

Odgovornost:

 • stranka se udeležuje aktivnosti na lastno odgovornost;
 • stranka odgovarja za poškodbe opreme, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil vodnika OG;
 • OG ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete;
 • stranka mora poškodbe (npr. zvin, zlom, …) nastale med izletom takoj prijaviti pooblaščeni osebi v OG. Stranka mora izpolniti in podpisati poročilo o nezgodi. OG ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so bile sporočene naknadno oz. niso bile prijavljene v prostorih OG;
 • OG nudi stranki (poškodovancu) ustrezno prvo pomoč oz. ga napoti v najbližjo zdravstveno ustanovo.

Varstvo osebnih podatkov

OG vse pridobljene osebne podatke o udeležencih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1).

Fotografiranje na aktivnostih

Fotografije narejene s strani OG med vodenimi izleti / aktivnostmi, so last podjetja Galaksija športa d.o.o., katere le-to lahko uporablja za promocijske namene in druge aktivnosti brez udeleženčevega / strankinega soglasja in nadomestila. V kolikor se udeleženec / stranka s tem ne strinja, naj to pisno poda pred udeležbo na izbrano aktivnost.

Cene

 • Cene objavljene na tej spletni strani so na osebo in vključujejo DDV.
 • Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
 • Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo.
 • V primeru popustov velja plačilo z gotovino.

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje / pakete

01. Splošna določila

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje so sestavni del vseh OG aranžmajev in so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/vavčerja, ki jo skleneta OG oziroma pooblaščena agencija in stranka, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira OG, in za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih OG nudi v svojih poslovnih enotah. Šteje se, da veljajo OG splošni pogoji, če v splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj ni drugače določeno. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je stranka sprejela določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročila turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se stranka lahko seznani na spletni strani https://www.sloveniaoutdoors.com oziroma na katerikoli drugi strani, kjer OG kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Stranka je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve OG in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

02. Prijava

Ob prijavi za turistični aranžma, ki ga OG nudi v svoji ponudbi, OG in stranka skleneta pogodbo o prijavi turističnega aranžmaja, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je stranka dolžna navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije. V primeru, da stranka ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovorna za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava stranke je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o strankini odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom stranke, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek stranke in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je stranka posredovala zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

03. Plačilo

Za dan plačila se šteje dan, ko stranka izvede vplačilo pri blagajni OG ali pooblaščeni agenciji oziroma, ko OG prejme plačilo na transakcijski račun. Ob prijavi stranka plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Preostali del stranka plača najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti stranka ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedala pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o strankini odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo stranki, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Stranka je ob odhodu dolžna predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/vavčer in/ali potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja poto – vanja stranke ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Stranka lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA …) turističnega aranžmaja ali druge storitve OG v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, stranka pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičena.

Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali na naš klicni center. Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.

04. Cene

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Stranka je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžna plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost stranke.

OG si pridržuje pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja / potnik / stranka ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene potovanja organizator stranko obvesti.

OG lahko v programu priporoči, da stranka plača storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru OG ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja stranka vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

OG lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov / strank oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Stranka ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si stranka izbere tisti popust ali ugodnost, ki ji najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Garancija najnižje cene – gre za zavezo OG do stranke za vračilo razlike v ceni turističnega aranžmaja, če po določenem terminu, določno opredeljenem v posamezni ponudbi oziroma v katalogu, stranka najde v ponudbi OG isti počitniški aranžma po nižji ceni. Za isti počitniški aranžma se šteje: ista nastanitev, isti tip sobe, termin in isto odhodno letališče ter sklenjena pogodba za tak aranžma kot celota z vsemi osebami in ostalimi parametri, navedenimi v pogodbi. Členitev po posameznih parametrih ni mogoča.

05. Storitve, vštete v ceni aranžmaja

Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje nastanitev, aktivnosti navedene v programu potovanja, organizacijo potovanja, turistično takso in DDV. Če program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je npr. želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Stranki tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo.

06. Dodatne storitve

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, vstopnine, dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so v posameznem aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), stranka posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

OG lahko v programu priporoči, da stranka plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru OG ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Stranka plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja stranka vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

07. Odpoved ali sprememba aranžmaja s strani stranke

Stranka ima pravico do odpovedi potovanja. V primeru, ko stranka odpove pogodbo o potovanju, ima OG pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je stranka predložila odpoved. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je stranka odpovedala pogodbo o potovanju:

– do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja;
– od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja;
– od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja;
– od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja;
– od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;
– Neudeležba brez odpovedi – 100 % cene aranžmaja.

Če se stranka ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga OG oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora stranka podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko stranka prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če stranka med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Če stranka med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z OG, se šteje, da je stranka odstopila od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je stranka odgovorna za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročila.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani OG zaradi nepravilno opravljene storitve, stranka nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Če se stranka ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, jo OG oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora stranka podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedala.

Med potovanjem lahko stranka prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če stranka med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Če stranka med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z OG, se šteje, da je stranka odstopila od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je stranka odgovorna za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročila.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani OG zaradi nepravilno opravljene storitve, stranka nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Stranka oziroma organizator potovanja na zahtevo stranke lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako tako spremembo OG zaračuna stranki administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa OG zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

08. Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja

OG si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. OG si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju, navedeno število potnikov.

V primerih, ko OG izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati.

OG si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za OG pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

OG lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z OG, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil OG.

OG si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere OG ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

OG ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da OG odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru, da OG odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. OG o kakršnikoli naknadni spremembi programa potnika nemudoma obvesti. Če OG oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja, sklenjenega pri zavarovalnici.

OG ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da OG zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve potnikov v dogovorjenem objektu, lahko nastani potnike v objektu iste kategorije ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju.

10. Potovalni dokumenti in ostale potnikove obveznosti

Potnik / stranka se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in OG za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti z nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

11. Obvestila pred odhodom na potovanje

Za potovanja v organizaciji OG potnik / stranka prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

12. Zdravstveni predpisi

Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. OG ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. Za več informacij priporočamo obisk spletne strani zdravi na pot.

13. Prtljaga

Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. OG ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

14. Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik / stranka mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku OG, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik OG ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. OG ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, OG ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov / gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.

Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Galaksija športa d.o.o., Kaninska vas 1, 5230 Bovec, Slovenija, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja / letovanja. Brez pisne reklamacije OG ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer OG take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in / ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi OG ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima OG pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem OG ni organizator potovanja, bo OG pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.

V primeru, da OG nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru OG ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.

15. Varstvo osebnih podatkov

OG vse pridobljene podatke o potnikih / strankah varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi OG in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

16. Nastanitev posameznega potnika v dvoposteljni sobi

Potniki / stranke, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti OG, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Ekipa OG se bo potrudila najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.